οι δαπάνες του δημοσίου

Όροι Χρήσης Public Spending Network (publicspending.net ή PSNET)

Σε σχέση με οποιοδήποτε νομικό ζήτημα που αφορά το PSNET παρακαλώ απευθυνθείτε στο νομικό μας σύμβουλο δικηγορικό γραφείο Αυγερινός & Συνεργάτες.


Ορισμοί

(1) Ορισμοί:

(α) Ανοικτό περιεχόμενο: Είναι οποιοδήποτε περιεχόμενο [Ι] το οποίο είτε εμπίπτει στο Ν.2121/1993 "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα" και διατίθεται με τέτοια άδεια, ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να το χρησιμοποιεί και να το αναδιανέμει στην ίδια μορφή ή τροποποιημένο, με μοναδικό περιορισμό την αναφορά στην πηγή ή την παρόμοια διανομή, είτε [ΙΙ] επί του οποίου δεν υφίστανται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας [ΙΙΙ] για το οποίο έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Στις περιπτώσεις II και ΙΙΙ, το περιεχόμενο ανήκει στο Δημόσιο Τομέα.

(β) Ανοικτή πρόσβαση: είναι η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Οι αναγνώστες και χρήστες του διαδικτύου μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς. Πρωταρχικός σκοπός της κίνησης της Ανοικτής Πρόσβασης είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών.

(γ) Ανοικτές άδειες: είναι οι άδειες εκείνες που επιτρέπουν περαιτέρω χρήση του περιεχομένου με μονομερή δήλωση του δικαιούχου με μοναδικό περιορισμό την αναφορά στην πηγή ή την παρόμοια διανομή.

(δ) Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interface): είναι η διεπαφή των προγραμματιστικών διαδικασιών που ένα λειτουργικό σύστημα, βιβλιοθήκη ή εφαρμογή παρέχει προκειμένου να επιτρέπει να γίνονται προς αυτό αιτήσεις από άλλα προγράμματα ή / και ανταλλαγή δεδομένων.

(ε) Μεταδεδομένα: είναι τα δεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομένα. Τα μεταδεδομένα είναι δομημένη πληροφορία η οποία χρησιμοποιείται για την περιγραφή, την επεξήγηση, τον εντοπισμό, τη χρήση και τη διαχείριση μίας πληροφοριακής πηγής, όπως ένα βιβλίο, ένα μουσειακό αντικείμενο ή ένας φάκελος αρχείου.

(στ) Περιεχόμενο: είναι οποιοδήποτε έργο ή πληροφορία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2121/1993 για την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ενδεικτικά "τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήμη" ή ανήκει στο Δημόσιο Τομέα.

(ζ) Περιεχόμενο Τρίτων: είναι οποιοδήποτε περιεχόμενο δεν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Public Spending Network (PSNET) ή των διαχειριστών του.


Αποδοχή Όρων

(2) Το PSNET είναι μια ερευνητική εφαρμογή του Διαδικτύου η οποία προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες διάθεσης και να αναλύσει τα δημόσια και ανοιχτά οικονομικά δεδομένα ανά την υφήλιο. Κάνοντας χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή του Περιεχομένου του, αποδέχεστε και συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους χρήσης. Η πρόσβαση στην Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (API) του δικτυακού τόπου PSNET γίνεται ύστερα από εγγραφή σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο πρόσφορο μέσο, με την ολοκλήρωση της οποίας συναινείτε στην τήρηση των όρων του παρόντος.


Περιεχόμενο Τρίτων

(3)Το PSNET συλλέγει/ αποθηκεύει/ διαθέτει/ μεταδίδει μέσα από το Διαδικτυακό του τόπο μεταδεδομένα και περιεχόμενο που προέρχεται από το διαδικτυακό τόπο Δι@υγεια καθώς και από διαδικτυακούς τόπους τρίτων, ο αναλυτικός κατάλογος των οποίων μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα. Το περιεχόμενο τρίτων διατίθεται με ανοικτές άδειες οι οποίες ενημερώνονται τακτικά και καταγράφονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα. Η πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο καθορίζεται από το δικαιούχο του περιεχομένου και εκφράζεται με τους όρους υπό τους οποίους αυτό διατίθεται από τον οικείο δικτυακό τόπο. Το PSNET δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε ζημία, θετική, αποθετική, άμεση ή έμμεση προκύπτει σε σχέση με το περιεχόμενο τρίτων.


Άδειες Πνευματικής Ιδιοκτησίας

(4)To PSNET καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να καταστήσει διαθέσιμους όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους του δικτυακού τόπου για επαναχρησιμοποίηση σεβόμενο τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και προστατεύοντας το δημόσιο τομέα, δηλαδή προστατεύοντας την ελεύθερη πρόσβαση επί του συνόλου των έργων, πληροφοριών ή στοιχείων επί των οποίων δεν υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι:

  • (α) Η πρόσβαση στο σύνολο των μεταδεδομένων και περιεχομένου που δεν αποτελούν έργα και επί των οποίων δεν υφίστανται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα) επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς.
  • (β) Το σύνολο του περιεχομένου που ανήκει στη Δι@υγεια διατίθεται με όρους που ορίζονται στους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους από τους οποίους διατίθεται το περιεχόμενο και άρα την άδεια Creative Commons Αναφορά.
  • (γ) Το σύνολο του περιεχομένου και μεταδεδομένων για τα οποία το PSNET διατηρεί τα σχετικά δικαιώματα και διατίθενται από διαδικτυακούς τόπους αυτού, παρέχονται με άδειες Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή, έκδοση 3.0 ή μεταγενέστερη.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

(5)Το PSNET ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την ακρίβεια και ορθότητα του περιεχομένου και των μεταδεδομένων που δημοσιεύει και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια ή πληρότητα των μεταδεδομένων και του εν γένει περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Το PSNET καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι σίγουρο ότι όλο το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι σαφές, ορθό, πλήρες, επικαιροποιημένο, επαρκές και διαθέσιμο, ωστόσο δεν εγγυάται ότι όλες αυτές οι ιδιότητες του περιεχομένου θα συντρέχουν αμετάβλητες. Το PSNET δεν δεσμεύεται για την έγκαιρη επικαιροποίηση και διόρθωση των μεταδεδομένων ή άλλου περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

(6)Το PSNET δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με αυτόν το διαδικτυακό τόπο και το περιεχόμενο του, και στα πλαίσια του νόμου, το PSNET (οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, τα στελέχη του, οι υπάλληλοί του, και οι βοηθοί εκπλήρωσης του) παραιτείται από κάθε ευθύνη, ρητή ή εννοούμενη, αναφορικά με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και το περιεχόμενό του.

(7)Το PSNET δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για καμία παράβαση της ιδιωτικής ζωής, δημοσιότητας, πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων επί των μεταδεδομένων ή άλλου περιεχομένου που διατίθεται προς δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπου του PSNET υπό συνθήκες που δεν έχουν λάβει την έγκριση του κατόχου/υποκειμένου των δικαιωμάτων αυτών. Υπεύθυνος λήψης της σχετικής έγκρισης όπου αυτό είναι απαραίτητο είναι ο φορέας-πάροχος του περιεχομένου και των μεταδεδομένων.

(8) Το PSNET δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του καθώς η λειτουργία του είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.


Τήρηση Κανόνων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

(9)Κάθε χρήστης του PSNET πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα με τους νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα μεταδεδομένα ή το περιεχόμενο εν γένει που διατίθενται από το PSNET με τρόπο που να υπονοεί σύνδεση ή απόδοχή του από τον πάροχο του περιεχομένου ή το PSNET, εκτός αν έχει προηγούμενη ρητή άδεια να ενεργεί κατά τον τρόπο αυτόν. Τέλος, συμφωνεί να μην ενεργεί με τρόπο που να επιβαρύνει άσκοπα και καταχρηστικά το σύστημα του PSNET και την τεχνολογική του υποδομή.

(10) H επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και σε συμφωνία με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων της υπηρεσίας Δι@υγεια και τις οικείες γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια

(11) Σε περίπτωση δικαστικών διαφορών εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια Αθηνών.

(12) Το PSNET μπορεί μελλοντικά να αναθεωρήσει μονομερώς τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εφόσον το PSNET πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή επί του περιεχομένου των Όρων Χρήσης, οι χρήστες θα ενημερώνονται με σχετική ευκρινή σημείωση επί του παρόντος διαδικτυακού τόπου.