οι δαπάνες του δημοσίου

Πληρωμές

Ημερομηνία Ποσό Φορέας Ανάδοχος Κατ. Δαπάνης Απόφαση